top of page
Image by Kaleidico

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring versie 15 juni 2021 van Dé Loopbaanopleiding.

 

1. Contactgegevens

Dé Loopbaanopleiding

KvK nr. 04050762

+31622238595

info@deloopbaanopleiding.nl

www.deloopbaanopleiding.nl

 

Heidi Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dé Loopbaanopleiding. Zij is te bereiken via bovenstaand email adres en/of mobiel nummer.

 

2. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt.

3. Verkrijgen van persoonsgegevens

Bij aanmelding voor een opleiding, training of workshop vragen we aan jou om aantal gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren.

 

Je gegevens worden dan verkregen tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze.

Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een incompany-traject.

 

4. Verzamelen en Verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

NAW gegevens

Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers

Geboortedatum- en plaats

Geslacht

Opleidingsgegevens

Werkervaring

Competenties en interessegebieden

 

5. Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden door ons geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld en verwerkt, zoals ras, BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van vakvereniging.

 

6. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

Je te informeren over onze dienstverlening

Het kunnen aanbieden van opleidingen-trainingen-workshops

Voor het uitvoeren van een efficiënte dienstverlening

Beheer van het cursistenbestand

Verrichten van administratieve handelingen, zoals inschrijving en planning

Het opmaken van certificaten na afronding opleiding-training-workshop

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Facturering

 

7. Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst direct met jou danwel indirect met jouw werkgever met betrekking tot het opleidingstraject, de training of de workshop.

Ook kunnen je gegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals ten behoeve van belastingaangifte (verplichte bewaartermijn gegevens in boekhoudsysteem 7 jaren).

 

8. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou of je werkgever hebben gesloten of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor enig ander van bovenstaande doeleinden.

Dit is in het bijzonder aan de orde bij het IT-bedrijf waar wij een abonnement hebben voor een boekhoudkundig programma, onze accountant, de zzp-ers die wij inhuren als docent- trainer-gastspreker en de officemanager. Zij verwerken in opdracht van ons je gegevens. Met hen hebben we een Verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat ook bij hen je gegevens veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld.

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële of goede doelen.

 

9. Doorgifte van je gegevens buiten de E(uropese) E(conomische) R(uimte)

Wij maken gebruik van een aantal cloudproviders, die (deels) buiten de EER zijn gevestigd, te weten Dropbox en Microsoft Office 365.

 

10. Bewaren van gegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens slechts zolang nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren.

 

De volgende specifieke bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

 

  • Als je een aanmeldformulier op de website invult of ons een email stuurt, dan worden je gegevens bewaard zo lang als nodig is om deze volledig te beantwoorden en af te handelen;

  • De gegevens die wij van jou als deelnemer aan opleidingen, trainingen of workshops hebben verkregen en nodig zijn om hier goede uitvoering aan te kunnen geven, worden tot maximaal 2 jaar na afronding van betreffende opleiding, training of workshop bewaard en daarna vernietigd;

  • Je contactgegevens en het met jou gevoerde emailverkeer bewaren wij 3 jaar in Contactpersonen en mailboxen;

  • Bepaalde gegevens worden 7 jaar bewaard in verband met het kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht;

 

11. Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van een up-to-date antivirus- en netwerkbeveiligingsprogramma, opslag van gegevens in een beveiligde cloudomgeving en toegangsbeveiliging met sterke wachtwoorden.

 

Met de zzp-ers docenten en trainers waarmee wij samenwerken hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin ook is opgenomen dat zij zorgen voor een optimale beveiliging van gegevens die zij via ons of via de deelnemers kunnen inzien en/of ontvangen.

 

Verder zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk persoonsgegevens op papier verschijnen. In bepaalde gevallen is het nodig om dit wel te doen. Wij zullen dan achteraf deze papieren vernietigen.

 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze functionaris Gegevensbescherming Heidi Jansen via heidi@deloopbaanopleiding.nl of via 06-22238595.

 

12. Onze website en cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die na bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst) om de website goed te laten werken (functionele cookies) en om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

 

De door de “cookie” gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van derden.

 

We kunnen hiermee bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het is echter in een aantal gevallen mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet goed werken als de cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

13. LinkedIn en Instagram

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken als LinkedIn en Instagram.

Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door genoemde netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Wij adviseren je om de privacyverklaring van deze netwerken te lezen zodat je kunt nagaan wat zij met je gegevens doen en op welke wijze en op welke wijze zij deze verwerken.

 

14. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dé Loopbaanopleiding. Ook kun je vragen om overdracht van je gegevens.

 

Je kunt een verzoek met betrekking tot bovenstaande per mail sturen aan de functionaris gegevensbescherming Heidi Jansen: info@deloopbaanopleiding.nl

Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je gegevens.

 

15. Contact met ons

Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Heidi Jansen, info@deloopbaanopleiding.nl, 06-22238595

 

Ook als je een klacht hebt, verzoeken wij je om dit vooral aan ons kenbaar te maken.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

16. Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid

Wij kunnen deze privacyverklaring en het cookiebeleid aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dit is versie 15 juni 2021. Zodra de datum is gewijzigd is er sprake van een nieuwe privacyverklaring.

bottom of page