top of page
Image by Mari Helin

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE LOOPBAANOPLEIDING Versie: Juni 2021

Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor al onze open en incompany opleidingen-trainingen-workshops, alsmede overige diensten en opdrachten;

Voor de incompany opleidingen-trainingen-workshops zijn nog een aantal aanvullende voorwaarden van toepassing;

Wij maken onderscheid tussen deelnemers en contractanten.

  • De deelnemer is degene die daadwerkelijk de opleiding, training of workshop gaat volgen.

  • De contractant is degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding, training of workshop;

De genoemde prijzen op onze website en in deze voorwaarden zijn exclusief BTW.

 

1. Aanmelding en Bevestiging

Na ontvangst van je digitale aanmeldingsformulier, zal er binnen 3 werkdagen een bevestiging van inschrijving per mail aan je worden toegezonden. Mochten er redenen of omstandigheden zijn dat de inschrijving niet kan doorgaan, dan zal dit ook per mail aan je worden meegedeeld.

 

Inschrijving van medewerkers van bedrijven die gaan deelnemen aan open opleidingen-trainingen-workshop, kan pas plaatsvinden nadat de offerte door werkgever is getekend en aan ons is geretourneerd.

 

Vanaf het moment dat je de bevestiging als deelnemer hebt ontvangen, heb je 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je kosteloos je inschrijving annuleren.

 

2. Betaling

Je ontvangt van ons een factuur die je in één keer dient te betalen binnen 30 dagen voorafgaand aan de start van de opleiding, de training of workshop.

Enkel voor de post hbo-Loopbaanopleiding is het in overleg ook mogelijk om de factuur in 2 delen te betalen, waarbij de laatste termijn is betaald voordat module 6 start.

 

3. Betalingsregeling

Indien de deelnemer, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) kan voldoen aan de betalingsverplichting, dan kan hij/zij een verzoek voor een betalingsregeling aanvragen. Als met dit verzoek wordt ingestemd zal dit per mail worden bevestigd.

 

4. Wachtlijst

Als op het moment van jouw aanmelding de opleiding, training of workshop is volgeboekt, dan kunnen we je op een wachtlijst plaatsen.

Mocht er een plaats vrijkomen of starten we met een nieuwe opleiding, training of workshop, dan zullen we je benaderen op volgorde van aanmelding.

  

5. Annulering open opleiding-training-workshop door deelnemer/contractant

Tot 8 weken voor de startdatum van de opleiding, training of workshop kun je je inschrijving nog geheel kosteloos annuleren.

Van 8 tot 6 weken voor de startdatum bedragen de annuleringskosten 15% van de verschuldigde prijs.

Van 6 tot 4 weken voor de startdatum rekenen wij 25% van de opleidingskosten.

Binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding, training of workshop zijn de annuleringskosten 100% van de opleidingsprijs en 100% van de eventuele arrangementskosten van de opleidingslocatie.

 

Annulering dient altijd per mail te worden overgebracht.

 

Als er sprake is van annulering door overmacht, dan zullen wij in overleg met jou zoeken naar een passende oplossing.

 

6. Annulering incompany opleiding-training-workshop door deelnemer/contractant

Tot acht weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding, training of workshop.

Van 8 tot 6 weken voor de startdatum van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de verschuldigde opleidingsprijs en 100% van de voorbereidingskosten conform de uitgebrachte offerte.

Binnen 6 weken voor de aanvang van het incompany-traject rekenen wij 100% van de opleidings-en voorbereidingskosten conform de uitgebrachte offerte.

 

Annulering dient altijd per mail plaats te vinden.

 

Als er sprake is van annulering door overmacht, dan zullen wij in overleg met de betreffende organisatie zoeken naar een passende oplossing.

 

7. Doorschuiven of inhalen

Als je je deelname wilt doorschuiven, dan is dit mogelijk als de betreffende opleiding, training of workshop dit organisatorisch toelaat. De reeds verzonden factuur dien je dan wel hebben te voldaan. Een eventueel prijsverschil met de nieuwe cursus dient te worden bijbetaald. Mocht het organisatorisch niet mogelijk zijn, dan zullen wij dit berichten en het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten.

Inhalen van een eventueel te missen sessie/module van een totaal opleidingsprogramma of van een losse training/workshop is in overleg mogelijk bij een andere groep.

 

8. Legitimatie

Het kan voorkomen dat in verband met registratie van een deelnemer bij een opleiding-training-workshop en het daarbij behorende getuigschrift (diploma of certificaat) dat door een externe instantie officieel wordt uitgegeven, een kopie van een legitimatiebewijs aan deze instantie toegezonden dient te worden.

In deze gevallen zal Dé Loopbaanopleiding om dit bewijs vragen en doorsturen naar betreffende instantie. Daarna zal het bewijs worden vernietigd.

 

9. Diploma of Certificaat

Opleidingen-trainingen-workshops waar een eventueel certificaat of einddiploma aan is gekoppeld, wordt pas afgegeven nadat is voldaan aan de daartoe gestelde eisen van (eind)beoordeling, examinering of afronding. Deze eisen zullen steeds vooraf bekend worden gemaakt.

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onderstaande wijzigingen aan te brengen:

 

De inhoud van opleidingsmodules, trainingen of workshops kunnen door ons tussentijds worden gewijzigd. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld aangescherpte accreditatie- en/of toetsingseisen, kwalitatieve verbeteringen, etc.

 

De opleidingslocatie en/of -datum kunnen door onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd. Hierover zullen wij dan zo spoedig mogelijk per mail of via andere digitale communicatie de deelnemers berichten.

 

Mocht blijken dat er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een opleiding, training of workshop, dan kunnen wij de bijbehorende data wijzigen en binnen een termijn van 2 maanden doorschuiven.

Besluiten we In bovenstaand geval tot een gehele annulering van onze kant, dan zullen wij het eventueel reeds overgemaakte bedrag terugstorten binnen 14 dagen.

Over deze wijzigingen zullen wij je direct berichten.

 

Door overmacht aan onze kant bijvoorbeeld door ziekte van docent-opleider-trainer of door schade aan hulpgoederen of door onverwacht niet beschikbaar zijn van de opleidingslocatie, kunnen wij besluiten om een opleiding-training-workshop niet te laten doorgaan en door te schuiven. Wij zijn dan geen vergoeding verschuldigd aan deelnemer en/of contractant voor eventueel door hen te lijden schade.

 

Ook kunnen wij door overmacht van onze zijde besluiten om een opleiding-training-workshop volledig te annuleren. In dit geval zullen wij reeds betaald cursusgeld binnen 14 dagen terugstorten.

 

De groepsgrootte van opleidingen, trainingen en workshops kan in bepaalde gevallen worden uitgebreid.

 

De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

11. Copyright

Het copyright van verstrekt materiaal dat door Dé Loopbaanopleiding is ontwikkeld, uitgewerkt en vastgelegd, blijft uitdrukkelijk rusten bij Dé Loopbaanopleiding. Het is niet toegestaan om betreffend materiaal te gebruiken om anderen zelf te gaan opleiden of in te zetten voor train-de-trainertrajecten.

Materiaal behorende bij “De Loopbaantrechter” is wel voor eigen gebruik en inzet bij eigen loopbaanklanten.

 

12. Aansprakelijkheid

Eventuele aansprakelijkheid voor door contractant en/of deelnemer geleden schade als gevolg van enig handelen, nalaten en/of advies van de docent-opleider-trainer-adviseur is beperkt tot gevallen van opzet of grove schuld, met als maximum het aan deelnemer in dit verband gefactureerde en/of nog in rekening te brengen bedrag.

 

13. Persoonsgegevens en bedrijfsinformatie

Persoonsgegevens die door deelnemers en/of bedrijfsinformatie die door organisaties aan ons worden verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden beheerd zoals door regelgeving is voorgeschreven.

 

Voor nadere verwerking van de persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy Verklaring op onze website.

 

14. Geschillen

Eventuele klachten kunnen in eerste instantie door deelnemer worden gemeld bij en besproken worden met betreffende docent-opleider-trainer.

Mocht dit niet direct leiden tot een voor de deelnemer adequate en prettige oplossing, dan kan hij/zij zich per mail richten tot de programmamanager van Dé Loopbaanopleiding.

 

Vervolgens zullen programmamanager en deelnemer in een telefoongesprek gezamenlijk zoeken naar een gewenste oplossing.

Het besluit wordt uiteindelijk door de programmamanager genomen en zal schriftelijk worden meegedeeld aan de betreffende deelnemer.

 

Wanneer de deelnemer zich niet kan vinden in dit besluit, dan kan hij/zij zich nog richten tot de adviescommissie van Dé Loopbaanopleiding.

In deze commissie zitten 3 ervaren beroepskrachten die objectief, onafhankelijk en gefundeerd een uitspraak doen over de klacht of het probleem.

De commissie zal na hoor en wederhoor en op basis van de geldende beroepscodes en regelgeving, de klacht al dan niet ontvankelijk verklaren en afhandelen of behandelen in een aantal sessies om tot slot te komen tot een bindende uitspraak.

Alles binnen een termijn van uiterlijk zes weken.

 

 15. Aanvullende voorwaarden contractant incompany opleidingen-trainingen-workshops

Inschrijving van deelnemers aan incompanytrajecten, kan pas plaatsvinden nadat de offerte getekend aan ons is geretourneerd.

Na ontvangst heeft contractant nog bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen hij/zij kosteloos kan annuleren.

 

Het overeengekomen tarief is exclusief reis- en verblijfkosten van de docent-opleider-trainer.

 

Aan reiskosten wordt gefactureerd € 0,30 per kilometer vanaf woonplaats docent-opleider-trainer tot de opleidings- of trainingslocatie en vice versa, te vermeerderen met BTW.

 

De kosten voor verblijf van de docent-opleider-trainer gedurende de opleidings-trainingsdag zijn voor rekening van de contractant.

 

Indien de opleidings- trainingslocatie buiten een straal van 90 km van de woonplaats van de docent-opleider-trainer ligt en de opleidings- of trainingsbijeenkomst start vóór 09.00 uur, dan heeft de docent-opleider-trainer de keuze tot een voorovernachting op kosten van contractant.

Is er sprake van meerdaagse bijeenkomsten, dan zullen, indien docent-opleider-trainer besluit tot vervolgovernachtingen, ook deze kosten voor rekening contractant zijn. De overnachtingsprijs zal in overleg met contractant vooraf worden vastgesteld.

 

Mocht contractant besluiten om opleiding-training-workshop niet op eigen locatie te laten plaatsvinden, maar elders een locatie te huren, dan zijn deze kosten voor rekening van de contractant. Eventueel huur van apparatuur (zoals beamer, tv, digischerm, etc.) zijn ook voor rekening contractant.

 

16. Copyright bij incompanytrajecten

Het copyright van specifiek voor een organisatie ontwikkelde materialen door Dé Loopbaanopleiding, ligt bij de organisatie.

Dé Loopbaanopleiding is en blijft wel gerechtigd om de achterliggende kennis die ten grondslag ligt aan de materialen ook elders te gebruiken zonder dat daarvoor toestemming van de organisatie nodig is.

 

Het copyright van alle materialen van Dé Loopbaanopleiding die reeds voor aanvang van het traject elders worden of zijn ingezet, ligt bij Dé Loopbaanopleiding.

bottom of page